Користувачу

Шановні абоненти та майбутні абоненти!
На даній сторінці Ви можете ознайомитись з наступною інформацією:

Для майбутніх абонентів

Типовий Договір
Перед підключенням до Оператора зв’язку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Ви можете ознайомитись з умовами договору.

Для підключення до Оператора зв’язку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» необхідно надати наступні документи:

 

Для юридичних осіб

Копії документів завірених печаткою підприємства, а саме: витяг зі Статуту; копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки про включення до ЄДРПОУ; копію наказу про призначення на посаду представника, який уповноважений підписувати Договір, або копію довіреності, оформлену належним чином; документ, що підтверджує право власності (користування) на приміщення де встановлене кінцеве обладнання. Банківські реквізити, копію свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.

 

Для фізичних осіб

Паспорт; ідентифікаційний код; документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, або документа про реєстрацію місця проживання, де буде встановлюватись кінцеве обладнання.

Для підключення до Оператора зв’язку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Вам необхідно подати заяву. Всю необхідну інформацію Ви можете дізнатися за телефоном 654-010.


Контакти

Інформаційно-довідкова служба

Якщо у Вас виникли питання по умовам підключення, тарифам, додатковим послугам, Ви завжди можете звернутися в компанію за телефонами:

  • З питань, щодо підключення прямого номеру, а також абонентського обслуговування 654-010, 654-368
  • Або за адресою: м. Чернігів, вул.. Горького, 40. Служба телекомунікацій та зв’язку.

 

Кількісні та якісні показники

Кількість абонентів:
01.12.2012 – 956

Номерна ємність – 1 200 номерів

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг і обслуговування користувачів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Код колонки

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення

Одиниця виміру

Рівень, який встановлено центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ)

Рівень, який був запланований на звітний рік**

Досягнутий рівень за звітний рік***

Запланований рівень на поточний рік

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

0300

Послуги фіксованого телефонного зв’язку:

 

 

 

 

 

0301

Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час

%

не менше 90

-

0

-

0302

Відсоток справних таксофонів

%

не менше 90

-

-

-

0303

Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік

%

не більше 0,2

-

0

0

0304

Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час

%

не менше 65

100

96,6

100

0305

Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік

%

не більше 0,8

0,01

0,06

0,01

0306

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)

%

не більше 1

-

0

0

0307

Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування

%

не більше 1

-

0

0

0308

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування

%

не більше 1

-

0

0

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

 

Типовий договір

Форма типового договору до наказу №80

від «15» березня 2011 р.

 

Договір №____

про надання телекомунікаційних послуг

м._______________ «___»_______20__р.

 

 

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в особі Голови правління Пузирькова-Уварова О.Д. та Фінансового директора Стройного Р.В. , що діють на підставі Статуту, який зветься Оператор, з однієї сторони , та абонент _____________________________________

(найменування- юр.осби , ПІП- фіз. особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Який надалі зветься Абонент, з іншої сторони, далі за текстом разом-Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1.Предмет договору

 

1.1. Оператор відповідно до умов Договору, зобов’язується надавати Абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, замовлені Абонентом (далі - Послуги), а Абонент зобов’язується своєчасно оплачувати отримані Послуги відповідно до умов цього Договору.

 

2.Відомості про Абонента та інформація про

його кінцеве обладнання

 

Для фізичних осіб:

 

2.1. Тип кінцевого обладнання __________________________________________________.

(телефонний апарат, факс, модем)

2.2. Спосіб підключення кінцевого обладнання індивідуальний, паралельний, односторонньої дії (непотрібне закреслити).

2.3.Категорія користування індивідуальний, колективний(непотрібне закреслити).

2.4. Адреса встановлення кінцевого обладнання, номер телефону______________________

__________________________________________________________________________

2.5. Поштова адреса (адреса за якою надсилаються рахунки, листи, тощо)____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________.

2.6. Електронна адреса _________________________________________________________

 

Для юридичних осіб:

 

2.8. Види діяльності та форма власності __________________________________________.

2.9. Юридична адреса (місцезнаходження)______________________________________________.

2.10. Поштова адреса (адреса за якою надсилаються рахунки, листи, тощо)__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________.

2.11. Адреса встановлення кінцевого обладнання зазначена в Додатку №1

2.12. Електронна адреса________________________________________________________

 

3.Права та обов’язки Сторін

3.1. Оператор зобов’язаний:

3.1.1. Надавати замовлені Абонентом послуги міського зв’язку цілодобово 365 (366) днів на рік відповідно до вимог Закону «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05 № 720 (далі - Правила), та інших нормативно-правових актів України.

3.1.2. Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов Договору та інформації про надання послуг.

3.1.3. Надавати Абоненту безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101,102, 103, 104, 112 відповідно.

3.1.4. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати достовірність обліку.

3.1.5. Письмово попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках, передбачених цим Договором.

3.1.6. Забезпечувати правильність застосування тарифів.

3.1.7. Оприлюднювати тарифи та послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження шляхом інформування Абонентів шляхом розміщення їх на офіціальному веб-сайті.

3.1.8. Зберігати дані обліку наданих Послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України.

3.1.9. Вести прийом та облік заяв (скарг) Абонента щодо наданих Послуг, усувати пошкодження зв’язку в строки, передбачені нормативними актами у сфері телекомунікацій. Заяви та скарги Абонента розглядаються Оператором у порядку та терміни, передбачені законодавством України. З питань надання послуг Абонент може звертатись до Оператора за телефоном 654-590, 654-368, 654-010___,

з питань розрахунків 654-590, 654-368, 654-010___,

щодо усунення пошкоджень 654-368, 654-010_____,

електронна адреса __________________________________.

3.1.10. Інформувати Абонента про аварії у телефонній мережі із зазначенням орієнтовних строків усунення пошкоджень, визначених з урахуванням вимог нормативних документів в сфері телекомунікацій. Під аварією в телефонній мережі розуміється пошкодження кабелю або стаціонарного обладнання, яке призводить до втрати зв’язку 100 або більшої кількості Абонентів.

3.1.11. Установлювати або змінювати перелік Послуг за заявою Абонента згідно з технічними можливостями Оператора.

3.1.12. Зберігати протягом одного місяця з дня розірвання Договору технічну можливість відновлення роботи телефону.

3.1.13. Вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці телефонних розмов чи іншої інформації Абонента, що передається телекомунікаційним зв’язком, конфіденційності отриманої інформації про Абонента (крім інформації, внесеної за згодою Абонента, до баз даних інформаційно –довідкової служби, друкованих телефонних довідників, електронних версій телефонних довідників, в т.ч. в Інтернеті) та Послуги, які він отримав.

3.1.14. Інформувати Абонента не менше ніж за три місяці про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

3.1.15. На вимогу Абонента надавати інформацію про перелік обладнання з підтвердженням його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.1.16. Направляти за викликом Абонента працівників Оператора для огляду та ремонту кінцевого обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт.

 

3.2. Оператор має право :

 

3.2.1. Не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.2.2. Установлювати тарифи на Послуги, що ним надаються, крім Послуг, тарифи на які регулюються державою, формувати та застосовувати тарифні плани (набори послуг).

3.2.3. Змінювати тарифи на послуги, що самостійно встановлюються Оператором, у порядку, визначеному Договором.

3.2.4. Повідомляти Абонента про заборгованість за надані Послуги із застосуванням автоматичних засобів.

3.2.5. У разі несвоєчасної оплати Абонентом отриманих Послуг вживати до нього таких заходів: нарахувати пеню, встановлювати рівень кредитування та / або заборгованості з їх оплати, письмово попередивши про це Абонента; в односторонньому порядку змінити порядок оплати Послуг на авансовий; скорочувати перелік Послуг або припиняти їх надання в односторонньому порядку, визначеному Правилами.

3.2.6. Проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.2.7. Відключати кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності виданого в установленому порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення попередження Абонент у місячний строк не забезпечив його заміну; на підставі рішення суду , якщо це обладнання використовується Абонентом для вчинення протиправних дій, що загрожують інтересам державної безпеки; інших випадках передбачених діючими нормативними актами в сфері телекомунікацій.

3.2.8. Припинити Абоненту надання Послуг, повідомивши про це письмово:

- у випадку не переоформлення ним телефонного номера на службовий при виявлення Оператором факту ведення в телефонізованій квартирі господарської діяльності;

- у разі не підтвердження Абонентом за вимогою Оператора належності номера телефону особі, з якою укладено Договір;

- порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку Абонента.

Припинення надання Послуг здійснюється тимчасово через один місяць з моменту надсилання Оператором повідомлення Абоненту. У разі коли протягом місяця після тимчасового припинення надання послуг Абонент не надав підтвердження про усунення причин, які призвели до тимчасового припинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір у порядку, передбаченому Правилами.

3.2.9. У разі несплати заборгованості за Послуги більш ніж 3 місяці розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Абонента в порядку, визначеному законодавством.

3.2.10. Безоплатно, без згоди Абонентів змінювати абонентські номери у зв’язку з введенням в експлуатацію нових АТС або реконструкцією, модернізацією місцевих телефонних мереж, з попереднім їх повідомленням за місяць до зміни номера.

3.2.11. Тимчасово припиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням профілактичних, ремонтних чи інших робіт. Тимчасове припинення надання Послуг не повинно перевищувати терміни, передбачені нормативними актами.

3.2.12. Встановлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану до ліквідації їх наслідків.

 

3.3. Абонент має право на:

 

3.3.1. Вибір виду, кількості, обсягу і набору Послуг, тарифного плану, що пропонується Оператором.

3.3.2. Безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг.

3.3.3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості .

3.3.4. Отримання від Оператора відомостей про надання Послуги у порядку, визначеному Правилами.

3.3.5. Обмеження доступу до окремих видів Послуг на підставі його власної письмової заяви за наявності технічної можливості Оператора.

3.3.6. Для отримання послуг міжміського, міжнародного зв’язку та доступу на мережі оператора мобільного зв’язку укласти Договір з ВАТ «Укртелеком» на вказані Послуги.

3.3.7. Повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг у випадках і порядку, визначених Договором.

3.3.8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором, у порядку , встановленому законодавством України.

3.3.9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором.

3.3.10. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів сім'ї Абонента відповідно до порядку, визначеного Правилами.

3.3.11. Оскарження дій Оператора шляхом звернення до суду та/або уповноважених державних органів. Інформація щодо адрес та контактних телефонів Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Державної інспекції зв’язку України, Територіального управління із захисту прав споживачів розміщена у куточках споживачів.

 

3.3.12. Безоплатне отримання від Оператора рахунків за отримані Послуги.

3.3.13. Безоплатне отримання за особистим зверненням, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, розшифровки нарахованої до оплати суми за надані Послуги тільки за той період, що цікавить Абонента, є додатковою послугою Оператора, яку Абонент має право отримати на платній основі.

3.3.14. Подання заяви про припинення надання Послуг (відключення телефону) на зазначений у ній строк за умови внесення абонентної плати за період відключення та оплати цієї Послуги.

 

3.4. Абонент зобов’язаний:

 

3.4.1. Дотримуватись умов цього Договору та вимог чинних нормативних актів у сфері телекомунікацій.

3.4.2. Своєчасно оплачувати отримані Послуги в повному обсязі.

3.4.3. Використовувати кінцеве обладнання, на яке видано документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

3.4.4. Не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій, або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.4.5. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам.

3.4.6. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

3.4.7. За вимогою Оператора підтвердити належність номера телефону особі, з якою укладено Договір: фізичні особи – шляхом пред’явлення паспорта, документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення або документа про реєстрацію місця проживання, документа, що підтверджує право на користування пільгами; фізичні особи – підприємці – шляхом пред’явлення паспорта, копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; юридичні особи – шляхом пред’явлення довідки з ЄДРПОУ, документа, що підтверджує право власності на приміщення де встановлене кінцеве обладнання.

3.4.8. При укладенні чи переоформленні Договору Абонент зобов’язаний пред’явити Оператору документи :

- фізичні особи – паспорт, документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням тощо;

- юридичні особи – витяг зі Статуту, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до ЄДРПОУ, копію наказу про призначення на посаду представника, який уповноважений підписувати Договір, або довіреність, оформлену належним чином, копію паспорту або інший документ, що посвідчує особу, уповноважену підписувати Договір, документ, що підтверджує право власності на приміщення де встановлене кінцеве обладнання.

3.4.9. Користуватися тільки такими лічильниками обліку тривалості Послуг, на які видано документ про підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, та періодично проводити їх метрологічну повірку в установленому законодавством порядку.

3.4.10. Утримувати абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.

3.4.11. Повідомляти на запит Оператора тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг. Надавати можливість для перевірки кінцевого обладнання та опломбування обладнання ущільнення, що знаходиться у приміщенні Абонента, працівникам Оператора при пред’явленні ними посвідчень.

3.4.12. Забезпечувати доступ до лінійних споруд при їх обслуговуванні, встановленні обладнання систем ущільнення, проведенню ремонтних робіт.

3.4.13. Письмово повідомити Оператора про своє небажання (відмову) продовжувати відносини у порядку, передбаченому Договором.

3.4.14. Самостійно ознайомлюватись з нормативними документами, розміщеними у засобах масової інформації, та нести відповідальність за їх недотримання через несвоєчасне отримання.

3.4.15. Своєчасно інформувати та надавати Оператору документи, що свідчать про появу або припинення права на пільги.

3.4.16. Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі.

3.5. Оператор та Абонент мають також інші права та несуть інші обов’язки, передбачені Правилами та іншими нормативно - правовими актами.

 

4. Розрахунки за надані телекомунікаційні послуги

 

4.1. Надання Послуг за Договором є платним.

4.2. Форма розрахунку за Договором – безготівкова.

4.3. Система розрахунків, що застосовується Оператором – з надсиланням рахунків.

4.4. При використанні системи розрахунків з надсиланням рахунку Абоненту, інформація про належну суму платежу за отримані Послуги Оператора надається не менше одного разу на місяць. За послуги, які надаються Абоненту третім особам, інформація зазначається в окремому рядку рахунку на телекомунікаційні послуги.

4.5. Порядок оплати наданих Послуг в кредит_.

 

4.6. Система оплати наданих Послуг місцевого телефонного зв’язку, яка застосовується Оператором: абонентна система без почасового обліку телефонних розмов.

4.7. Оператор відкриває в системі розрахунків Абоненту особовий рахунок з певним ідентифікаційним кодом, на якому проводяться розрахунки за весь обсяг наданих Абоненту Послуг. За наявності технічної можливості та за згодою Сторін, Послуги, які надаються Оператором Абоненту за іншими Договорами, можуть обліковуватись на цьому особовому рахунку, про що в умовах Договору здійснюється посилання на нього. При виставленні щомісячного рахунку на оплату такі Послуги зазначаються окремим рядком.

4.8. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають Послуги та тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій. Сторони погоджуються, що у разі зміни регульованих державою тарифів, нові тарифи застосовуються при розрахунках з дня введення їх в дію.

4.9. На послуги, не зазначені в п.4.8. Оператор самостійно встановлює тарифи. Тарифи застосовуються через 7 днів з дати їх оприлюднення, якщо більш пізній термін не визначено Оператором у нормативному документі, яким затверджено тарифи. Розміщення тарифів на офіційному веб-сайті Оператора chernigivoblenergo.com.ua є їх оприлюдненням.

4.10. Вартість Послуг, зазначених у п.4.9. Договору, визначається відповідно до тарифів Оператора. Тарифи та вартість Послуг за Договором Оператор має право змінювати в односторонньому порядку.

4.11. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

4.12. Плата за установлення телефону та іншого кінцевого обладнання вноситься Абонентом одночасно з підписанням даного Договору. Плата за користування телефоном та іншим кінцевим обладнанням справляється з дня їх включення.

4.13. Пільги, передбачені законом, надаються Абоненту за місцем проживання /реєстрації з дня пред’явлення ним документа, що підтверджує право на надання пільги.

4.14. Оплата рахунку за отримані Послуги проводиться Абонентом в термін не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду (при кредитному порядку оплати) та до 20 числа поточного місяця у разі застосування попередньої (авансової) оплати.

4.16. Отримана від Абонента сума платежу зараховується Оператором в такій послідовності:

- пеня;

- борги попередніх періодів;

- поточні нарахування абонентної плати за користування телефоном та місцевих розмов, покілометрової плати, плати за надання додаткових послуг цифрових АТС;

- аванс на наступний період (зараховується в такій же послідовності).

4.18. Оператор здійснює стягнення коштів за Послуги третіх осіб, які надаються через телекомунікаційну мережу Оператора, як учасник технологічного процесу з надання цих Послуг і Абонент зобов’язується оплатити їх в повному обсязі. Підтвердженням замовлення Абонентом Послуги є факт фіксації на обладнанні Оператора набраного номера цих Послуг.

4.19. Оплата Послуг проводиться в національній валюті .

4.20. У разі неоплати отриманих Послуг в установлений п.4.14. Договору строк Абоненту надсилається письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку від Абонента не надійшло підтвердження про оплату, Оператор вживає заходів, передбачених п.3.2.5.Договору.

4.21. За час протягом якого послуги не надавались з вини Абонента, абонентська плата справляється в повному обсязі.

4.22. Після погашення Абонентом боргу Оператор протягом двох діб (крім вихідних та святкових) після підтвердження оплати відновлює надання Послуг.

Для прискорення відновлення надання Послуг Абонент може особисто повідомити службу розрахунків про проведену оплату, зазначивши місце і дату оплати, суму і номер розрахункового документа.

4.23. У разі коли протягом місяця зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, Оператор має право в односторонньому порядку розірвати Договір, про що письмово попереджає Абонента.

4.24 Рахунок наданий Оператором є одночасно актом передавання – приймання виконаних робіт.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. Уразі несвоєчасної оплати наданих Оператором Послуг Абонент сплачує пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених Послуг у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати.

5.3. Сплата Абонентом пені, правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

5.4. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталася з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладається на Абонента.

5.5. Оператор несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг, а саме:

5.5.1. За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений - у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг.

5.5.2. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення.

5.5.3. За безпідставні скорочення чи зміну переліку Послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць.

5.5.4. У разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента).

5.6. Сплата штрафних санкцій, визначених у п.5.5. Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення суми до сплати Абонентом).

5.7. Оператор не несе майнової відповідальності перед Абонентом, передбаченої п.5.5. Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини Абонента.

5.8. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.

5.9. Абонент несе відповідальність і ризики за користування кінцевим обладнанням, розташованим в його приміщенні.

5.10. Кожний випадок пошкодження телекомунікаційного обладнання та ліній, які обліковуються на балансі Оператора, оформляється актом, що підписуються представниками Оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками Оператора. Всі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.

 

6. Порядок відмови Абонента від

отримання телекомунікаційних послуг.

6.1. Абонент має право відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за цим Договором, письмово повідомивши Оператора.

Примітка: Абоненти – фізичні особи подають Оператору письмову заяву особисто.

6.2. Відмова Абонента від Послуг спричинює припинення зобов’язань Оператора з надання Послуг Абоненту не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

6.3. У разі відмови Абонента від всіх Послуг, що надаються за цим Договором, Договір вважається розірваним.

6.4. Оплачена авансом, але не використана частина коштів перераховується на рахунок Абонента у банку протягом 15 банківських днів з дати остаточного розрахунку за Договором. У письмовому повідомленні Абонент може визначити інший законний спосіб повернення невикористаної суми авансу.

6.5. У разі наявності неоплачених Послуг на дату, визначену п.6.2. Договору, Оператор виставляє Абоненту остаточний рахунок, який повинен бути оплачений протягом 15 календарних днів.

 

 

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Оператором та Абонентом і діє протягом одного року.

7.2. Якщо за 30 днів до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не повідомила письмово про припинення його дії Договір вважається продовженим на тих же самих умовах на кожний наступний рік.

7.3. Договір розривається достроково у випадках:

7.3.1. За заявою Абонента в порядку передбаченому розділом 6 Договору.

7.3.2. З ініціативи Оператора в порядку, визначеному у розділі 3 Договору.

7.3.3. У зв’язку з банкрутством чи ліквідацією однієї зі Сторін Договору (юридичної особи).

7.3.4. У зв’язку з припиненням діяльності Оператора з надання послуг, визначених у договорі, у порядку, передбаченому п.3.1.14. Договору.

7.3.5. За рішенням суду.

7.3.6. У разі анулювання, визнання недійсною, закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій.

7.3.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

7.3.8. Припинення дії Договору або дострокове розірвання Договору (у тому числі шляхом односторонньої відмови від Договору) не звільняє Абонента від зобов’язань із розрахунків за надані Послуги та відповідальності за їх невиконання.

 

 

8. Інші умови

8.1. Абонент своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з положенням Закону України «Про телекомунікації» та Правилами. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності нового законодавства дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить діючому законодавству.

8.2. Зміни умов Договору та переліку послуг оформлюються додатковими угодами та /або додатками до нього, які є невід'ємними частинами Договору.

8.3. Оператор ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» внесено до реєстру операторів,провайдерів телекомунікацій за № 643 від 23.03.2007 року.

8.4. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

 

9. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін

 

Оператор

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

____________________________________

(адреса)

п/р___________________в_____________

____________________________________

МФО_______________________________

ЄДРПОУ____________________________

Податкові реквізити: свідоцтво платника

ПДВ № _____________________________

від ________________, видане__________

_____________________, індивідуальний

податковий номер____________________

Статус платника податку на прибуток

платник податку на загальних підставах

 

 

 

 

 

АБОНЕНТ (фізична особа)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________

(місце реєстрації (місце проживання)

Паспорт серія _____№__________________

Виданий______________________________

(коли та ким виданий паспорт)

Ідентифікаційний номер_________________

Телефон ______________________________

E-mail ________________________________

З Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватися

___________________________________М.П.

(підпис)

 

АБОНЕНТ (юридична особа)

_______________________________________

_______________________________________

(повне найменування)

_______________________________________

(місцезнаходження)

п/р____________________в_______________

_______________________________________

МФО__________________________________

ЄДРПОУ_______________________________

Податкові реквізити: свідоцтво платника

ПДВ № ________________________________

від_______________, видане______________

________________________, індивідуальний

податковий номер_______________________

Статус платника податку на прибуток ______

_______________________________________

E-mail ________________________________

Телефон _______________________________

 

З Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватися

___________________________________М.П.

(підпис)

 

 

 

 

Додаток №1

до Договору №______________

від «___» ____________ 20____р.

для юридичних осіб

 

Перелік засобів зв’язку в користуванні Абонента за Договором

 

№п/п

№ телефону

Спосіб підключення

Тип кінцевого обладнання

Адреса встановлення

Підпис