Якість надання послуг

Інформація щодо величин показників якості електропостачання, розмірів компенсацій та порядку їх надання.

1. ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії.

2. Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії.

3. Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками:

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/62/p474053n1334.gif

де

ti

-

тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;


ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;


k

-

кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;


і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/62/p474053n1337-1.gif

де

ni

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, шт.;


k

-

кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;


і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/62/p474053n1340-2.gif

де

nj

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті j-ї короткої перерви в електропостачанні, шт.;


r

-

кількість коротких перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;


j

-

номер короткої перерви в електропостачанні, j = 1, 2, 3, ... r;


n

-

загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, шт.;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/62/p474053n1343-3.gif

де

Zl

-

ознака рівня напруги та відповідної території (Z1 - 0,4 кВ - міський населений пункт, Z2 - 0,4 кВ - сільський населений пункт, Z3 - 6-20 кВ - міський населений пункт, Z4 - 6-20 кВ - сільський населений пункт, Z5 - 27,5-35 кВ, Z6 - 110/154 кВ);


і

-

номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


niZ1

-

кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання внаслідок і-ї довгої перерви, з Zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, шт.;


ti

-

тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;


QZ1

-

середньомісячне споживання електричної енергії в попередньому році на одну точку комерційного обліку електричної енергії з Zl-ю ознакою рівня напруги та відповідної території, тис. кВт·год;


T

-

звітний період часу (середньомісячний за рік), перерахований у хвилинах, T = 43800

4. Комерційна якість надання послуг характеризує якість взаємовідносин ОСР зі споживачем, зокрема дотримання встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та виконання робіт щодо:

1) приєднання до системи розподілу;

2) надання послуг з розподілу електричної енергії;

3) відновлення електропостачання та забезпечення належної якості електричної енергії;

4) питань комерційного обліку;

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо.

5. Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту.

6. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі – ДСТУ EN 50160:2014).

7. Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і нульовим проводом або між фазними проводами:

для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом;

для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги.

8. Частота напруги електропостачання для мереж низької напруги має бути в межах:

1) для систем, які синхронно приєднані до ОЕС України - 50 Гц ± 1 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц + 4 % ( 6 %) протягом 100 % часу;

2) для систем без синхронного приєднання до ОЕС України - 50 Гц ± 2 % протягом 99,5 % часу за рік та 50 Гц ± 15 % протягом 100 % часу.

9. Показник довготривалого флікера (мерехтіння), спричиненого коливанням напруги, для мереж низької напруги має бути меншим або рівним 1 для 95 % часу спостереження.

10. 95 % середньоквадратичних значень складника зворотної послідовності напруги електропостачання, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути в межах від 0 % до 2 % від складника напруги прямої послідовності.

11. 95 % середньоквадратичних значень напруги кожної гармоніки, усереднених на 10-хвилинному проміжку, для мереж низької напруги мають бути меншими або рівними наступним значенням:

 

Непарні гармоніки

Парні гармоніки

не кратні 3

кратні 3

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

порядок

відносна амплітуда

5

6,0 %

3

5,0 %

2

2,0 %

7

5,0 %

9

1,5 %

4

1,0 %

11

3,5 %

15

1,5 %

6…24

0,5 %

13

3,0 %

21

0,5 %17

2,0 %

19

1,5 %

23

1,5 %

25

1,5 %

12. Сумарний коефіцієнт гармонічних спотворень напруги електропостачання, ураховуючи всі гармоніки до 40-ї включно, для мереж низької напруги має бути меншим чи рівним 8 %.

13. Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ EN 50160:2014.

14. Перелік показників якості електропостачання повинен зазначатися у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

15. ОСР надає споживачам компенсації за недотримання показників якості електропостачання у розмірі та порядку, що встановлені Регулятором (Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання).